Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Lingerie Pour Vous
 Garstkampsestraat 8
 6611 KS Overasselt
 info@lingeriepourvous.nl
 06-1144998

 Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (DD-MM-YYYY): Bestelnummer:

  

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam/Namen consument(en):

 

Adres consument(en):

 

IBAN Rekeningnummer:

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

Datum (DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.